Vedtægter for Foreningen Business Kolding gældende pr. 29.3.2016.

Nedenstående vedtægter kan ligeledes hentes som pdf. 


1.

Foreningens navn er Foreningen Business Kolding. Foreningen benytter samtidig binavnet Kolding Erhvervsråd (Foreningen Business Kolding). Foreningen Business Kolding er en uafhængig institution. Dets hjemsted er Kolding Kommune.


2.

Foreningen Business Koldings formål er:

  1. at skabe relationer mellem foreningens medlemmer
  2. at understøtte og udvikle rammerne for virksomhederne i Kolding Kommune
  3. at understøtte Fonden Business Koldings til enhver tid gældende strategi

 

3.

Foreningen Business Kolding vælger ved den årlige generalforsamling af medlemskredsen et repræsentantskab, der udpeges og vælges således:

Kolding Byråd udpeger en repræsentant for hvert parti, som er repræsenteret i Kolding Byråd. Den til enhver tid siddende borgmester repræsenterer sit parti.

LO udpeger ét medlem til repræsentantskabet.

Campusrådet Kolding udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere de videregående uddannelser i Kolding.

UU-rådet udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere ungdomsuddannelserne i Kolding.

Bestyrelsen for House of Innovation udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere områdets iværksættere.

Det forudsættes, at de udpegede repræsentanter skal være ansat eller have et andet tilsvarende tilhørsforhold til en medlemsvirksomhed eller -organisation.

Herudover vælger generalforsamlingen 16 medlemmer. 

Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at 8 er på valg hvert år.

Der søges bredt efter kandidater til repræsentantskabet bland medlemmerne. Medlemmer kan meddele deres kandidatur til repræsentantskabet senest 14 dage før generalforsamlingen og samtidig indsende et billede og en tekst på maksimalt 500 anslag til brug for valgmateriale. Medlemmer har også mulighed for at opstille på selve generalforsamlingen.

Fratræder et repræsentantskabsmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder den kandidat i repræsentantskabet, som ved det seneste valg på generalforsamling fik flest stemmer uden at opnå valg, for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsen kan udpege observatører til repræsentantskabet fra andre relevante aktører, og der kan inviteres gæster med til repræsentantskabsmøderne, hvis dette er relevant.

 

4.

Repræsentantskabet vælger af sin midte formand og næstformand samt yderligere 3 medlemmer. Den til enhver tid siddende borgmester er født medlem af bestyrelsen. Disse 6 udgør foreningens bestyrelse. 

Valg til bestyrelsen sker for 1 år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide vælger repræsentantskabet, efter bestyrelsens indstilling et nyt medlem, således bestyrelsen til enhver tid består af 6 medlemmer.


5.

Bestyrelse og repræsentantskab har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som kommer til deres kundskab under deres virke for foreningen, medmindre andet er aftalt mellem bestyrelsens eller repræsentantskabets medlemmer, eller medmindre oplysningen efter sin natur er egnet til at komme til andres kundskab.

 
6.

Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg, hvis forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om udvalgenes virksomhed.

 

7.

Foreningens opgaver udføres direkte eller gennem Fonden Business Kolding eller andre egnede institutioner, firmaer eller personer.

Foreningens midler forvaltes af Fonden Business Kolding og kan udelukkende anvendes til de under § 2 nævnte formål efter bestyrelsens bestemmelse.


8.

Repræsentantskabet holder minimum møde 2 gange årligt efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelser sker på mail med mindst 14 dages varsel, og dagsorden udsendes mindst 8 dage før mødets afholdelse. Alle medlemmer af repræsentantskabet skal, hvis de har en sådan, oplyse e-mail adresse til foreningen og løbende ajourføre denne. Medlemmer vil dog få indkaldelsen tilsendt med almindelig post, hvis de meddeler foreningen deres ønske herom.


9.

Repræsentantskabets møder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de mødte. I tilfælde af stemmelighed
er den fungerende formands stemme afgørende.

Referat fra repræsentantskabsmøderne udsendes senest 8 dage efter mødernes afholdelse, hvor indsigelser til de fremsendte referater skal være formanden i hænde senest 8 dage efter
fremsendelsen.


10.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette. Repræsentantskabet kan,
såfremt 1/3 af repræsentantskabsmedlemmer skriftligt tilkendegiver dette, kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hurtigst muligt efter, at kravet herfor er fremsendt.

På generalforsamlingen har hvert medlemskab én stemme.

På generalforsamlingen kan deltage medlemmer og ansatte hos medlemmer samt andre personer, der indbydes særskilt af bestyrelsen.


11.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 3, herunder oplæsning af meddelelse fra Kolding Byråd, de faglige organisationer, Campusrådet og UU-rådet om, hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer
  5. Valg af revisor
  6. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
  7. Eventuelt

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, hvor hvert virksomhedsmedlem har én stemme. Ændringer af vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning skal dog ske med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer og kun efter vedtagelse på to afholdte generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning.

 

12.

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen.
Indkaldelsen sker på mail til medlemmer og tilsluttende organisationer. Alle medlemmer skal oplyse mailadresse til foreningen og løbende ajourføre denne. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel.


13.

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.


14.

Foreningen tegnes af den adm. direktør i Fonden Business Kolding i forening med formanden for bestyrelsen eller næstformanden for bestyrelsen eller af formanden for bestyrelsen og næstformanden for bestyrelsen i forening.


15.

Som medlem kan optages enhver virksomhed eller forening, der har adresse i Kolding-området eller iøvrigt har tilknytning til egnen.

Kontingentet betales forud for ét år ad gangen. Dog kan bestyrelsen indgå særlige kontingentaftaler i forbindelse med kollektive indmeldelser fra iværksætterhuse og andre større sammenslutninger. Særaftaler kan kun indgås af en enig bestyrelse.

Opsigelse af medlemskab kan ske uden særskilt varsel til udløbet af et kalenderår


16.

I tilfælde af foreningens opløsning træffer den sidst afholdte generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue, værdier og arkiv.


17.

Disse vedtægter afløser de på erhvervsrådets møde den 28. oktober 1941 vedtagne vedtægter med ændringer af 27/9 1944, 26/2 1949, 1/10 1968, 4/3 1977, 27/2 1979, 28/2 1980, 23/2 1995, 1/4 1997, 22/2 2007, 31/3 2011 og 24/3 2015.