Vedtægter for Foreningen Business Kolding gældende pr. 20.03.2024.

Nedenstående vedtægter kan hentes som pdf. 

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BUSINESS KOLDING
CVR. Nr. 87081214

Baggrund
Foreningens navn er Foreningen Business Kolding. Foreningen benytter samtidig binavnet Kolding Erhvervsråd (Foreningen Business Kolding). Foreningen er dannet ved en fusion mellem Kolding Turistforening, Kolding Handelsråd og Foreningen Business Kolding. Foreningen Business Kolding er en uafhængig forening. Dets hjemsted er Kolding Kommune.

Foreningens formål
Foreningen Business Koldings formål er:

 • at skabe et stærkt og lokalt forankret erhvervsnetværk i Kolding kommune
 • at fremme, udbygge og styrke relationer mellem foreningens medlemsvirksomheder
 • at understøtte og udvikle gode rammer for alle virksomheder i Kolding Kommune
 • at understøtte Fonden Business Koldings til enhver tid gældende strategi
 • at være det samlede erhvervslivs repræsentant og talerør udadtil

Medlemskab
Som medlem kan optages enhver virksomhed, organisation eller forening, der har adresse i Kolding Kommune, har forretningsmæssig interesse eller i øvrigt har tilknytning til egnen. Kontingentet betales forud for ét år ad gangen. Opsigelse af medlemskab kan ske uden særskilt varsel til udløbet af et kalenderår. Bestyrelsen kan ved flertalsafstemning udelukke medlemmer, som agerer i strid med Foreningen Business Koldings formål, eller skader foreningens omdømme, interesser mv.

Repræsentantskab
Foreningen Business Kolding vælger ved den årlige generalforsamling af medlemskredsen et repræsentantskab, der udpeges og vælges således:

 • Kolding Byråd udpeger en repræsentant for hvert parti, som er repræsenteret i Kolding Byråd. Den til enhver tid siddende borgmester repræsenterer sit parti. Udpegningsperioden følger byrådsperioden.
 • FH Trekanten udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere fagbevægelsens interesser. Udpegningsperioden er 2 år, og udpegning sker i alle lige år.
 • Rektorerne fra de videregående uddannelser i Kolding kommune udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere de videregående uddannelser i Kolding kommune. Udpegningsperioden er 2 år, og udpegning sker i alle lige år.
 • Rektorerne fra ungdomsuddannelserne i Kolding Kommune udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere ungdomsuddannelserne i Kolding kommune. Udpegningsperioden er 2 år, og udpegning sker i alle ulige år.
 • Den siddende bestyrelse for Foreningen Business Kolding udpeger ét medlem til repræsentantskabet, som skal repræsentere iværksættermiljøet i Kolding Kommune. Udpegningsperioden er 2 år, og udpegning sker i alle ulige år.
 • Den siddende bestyrelse for Foreningen Business Kolding udpeger 4 medlemmer til repræsentantskabet, som skal sikre, at Repræsentantskabet afspejler det lokale erhvervslivs sammensætning og relevante erhvervskompetencer. Udpegningsperioden er 2 år, således at der udpeges 2 medlemmer hvert år. 

Det forudsættes, at de udpegede repræsentanter skal være ansat eller have et andet tilsvarende tilhørsforhold til en medlemsvirksomhed, organisation eller Kolding Kommune generelt.

Fratræder et udpeget repræsentantskabsmedlem inden valgperiodens udløb, udpeger den udpegende organisation et nyt medlem, for den resterende del af valgperioden.

Herudover vælger generalforsamlingen 20 medlemmer af repræsentantskabet. Valgperioden er 2 år, således at 10 medlemmer er på valg hvert år på årets generalforsamling.

Der søges bredt efter kandidater til repræsentantskabet blandt medlemmerne. Såfremt medlemmerne meddeler deres kandidatur til repræsentantskabet senest 14 dage før generalforsamlingen vil de blive inkluderet i valgmaterialet, som distribueres til stemmeberettigede. Medlemmer har også mulighed for at opstille på selve generalforsamlingen.

Ved valg kan ethvert fremmødt medlem stemme på et antal kandidater, som svarer til det antal kandidater, som skal vælges (dvs. 0-10 stemmer). Der kan kun afgives 1 stemme til hver kandidat. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater foretages lodtrækning.

Fratræder et på generalforsamlingen valgt repræsentantskabsmedlem inden valgperiodens udløb, indtræder den kandidat i repræsentantskabet, som ved det seneste valg på generalforsamling fik flest stemmer uden at opnå valg, for den resterende del af valgperioden.

Bestyrelsen kan beslutte, at suppleanter deltager i repræsentantskabsmøder; udpege observatører til repræsentantskabet fra andre relevante aktører, og invitere gæster med til repræsentantskabsmøderne, hvis dette er relevant.

Bestyrelse
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen, vælger repræsentantskabet blandt sine medlemmer 7 medlemmer til bestyrelsen. Den til enhver tid siddende borgmester i Kolding Kommune er automatisk medlem af bestyrelsen. Disse 8 udgør foreningens bestyrelse. Herefter vælger Repræsentantskabet blandt bestyrelsens 8 medlemmer en forperson og en næstforperson.

Valg til bestyrelsen sker for 1 år ad gangen. Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Fratræder et bestyrelsesmedlem i utide vælger repræsentantskabet, efter bestyrelsens indstilling, et nyt medlem, således bestyrelsen til enhver tid består af 8 medlemmer.

Tavshedspligt
Bestyrelse og repræsentantskab har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning, som kommer til deres kundskab under deres virke for foreningen, medmindre andet er aftalt mellem bestyrelsens eller repræsentantskabets medlemmer, eller medmindre oplysningen efter sin natur er egnet til at komme til andres kundskab.

Udvalg
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte stående og midlertidige udvalg. Forretningsorden og opgaver fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om udvalgenes virksomhed. 

Daglig drift
Foreningens opgaver udføres direkte eller gennem Fonden Business Kolding eller andre egnede institutioner, firmaer eller personer. 

Foreningens midler forvaltes af Fonden Business Kolding og kan udelukkende anvendes til de under nævnte formål efter bestyrelsens bestemmelse.

Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet holder minimum møde 2 gange årligt efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelse sker på mail med mindst 14 dages varsel, og dagsorden udsendes mindst 8 dage før mødets afholdelse.
Repræsentantskabets møder ledes af Foreningens forperson og i dennes forfald af næstforperson.
Referat fra repræsentantskabsmøderne udsendes senest 8 dage efter mødernes afholdelse, hvor indsigelser til de fremsendte referater skal være formanden i hænde senest 8 dage efter fremsendelsen.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen holder minimum møde 2 gange årligt. Indkaldelse sker på mail med mindst 14 dages varsel, og dagsorden udsendes mindst 8 dage før mødets afholdelse.
Bestyrelsesmøderne ledes af Foreningens forperson og i dennes forfald af næstforperson.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende forpersons stemme afgørende, og herefter næstforperson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på mail til medlemmer med mindst 21 dages varsel til afholdelse hvert år inden udgangen af februar måned. Alle medlemmer skal oplyse mailadresse til foreningen og løbende ajourføre denne.

På generalforsamlingen kan deltage medlemmer og ansatte hos medlemmer samt andre, der indbydes særskilt af bestyrelsen.

Indkomne forslag fra medlemmer til generalforsamling skal være Foreningen Business Koldings sekretariat i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning 
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af minimumskontingent for det efterfølgende år
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år
 7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jfr. § 4, herunder oplæsning af meddelelse om hvem der er udpeget som repræsentantskabsmedlemmer fra de udpegende organisationer
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal, hvor hvert fremmødt medlem har én stemme. Ændringer af vedtægterne eller beslutning om foreningens opløsning skal dog ske med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Enhver stemmeberettiget kan kræve skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær Generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter dette. Repræsentantskabet kan, såfremt 1/3 af repræsentantskabsmedlemmer skriftligt tilkendegiver dette, kræve afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hurtigst muligt og ikke senere end 28 dage efter, at kravet herfor er fremsendt. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.

Regnskabsår
Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

Tegningsregel
Foreningen tegnes af den adm. direktør i Fonden Business Kolding i forening med forperson eller næstforperson for bestyrelsen, eller af forperson og næstforperson for bestyrelsen i forening.

Opløsning
I tilfælde af foreningens opløsning træffer den sidst afholdte generalforsamling bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue, værdier og arkiv.

Ændringer
Disse vedtægter afløser de på erhvervsrådets møde den 28. oktober 1941 vedtagne vedtægter med ændringer af 27/9 1944, 26/2 1949, 1/10 1968, 4/3 1977, 27/2 1979, 28/2 1980, 23/2 1995, 1/4 1997, 22/2 2007, 31/3 2011, 24/3 2015, 29/3 2016 og på følgende ekstraordinære generalforsamlinger:

Kolding Turistforening d. 5/9 2019, Kolding Handelsråd d. 12/9-2019 og Foreningen Business Kolding d. 10/10 2019 og d. 30/10 2019.

Disse vedtægter afløser de ovenstående vedtægter og træder i kraft efter godkendelse på ordinær generalforsamling d. 29/2 2024 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 20/3 2024.