Vedtægter for Fonden Business Kolding gældende pr. 6. april 2020.

Nedenstående vedtægter kan ligeledes hentes som pdf.


1 - Navn

Fondens navn er ”Fonden Business Kolding”. Der anvendes ligeledes binavnene ”Fonden Visit Kolding” og ”Fonden Visit Christiansfeld”.


2 - Hjemsted

Fondens hjemsted er Kolding Kommune.

 

3 - Stifter

Fondens stifter er Kolding Kommune, Foreningen Business Kolding (Kolding Erhvervsråd), foreningen Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening.

 

4 - Formål

Fondens formål er i samarbejde med viden- og uddannelsesinstitutioner, offentlige myndigheder og erhvervslivet, at styrke vækst og udvikling i alle nye og eksisterende virksomheder i Kolding Kommune samt at tiltrække gæster og virksomhedsetableringer.


5 - Grundkapital

Fondens grundkapital på 550.000 kr. er indbetalt kontant ved stiftelsen. Fonden overtager ikke andre værdier end kontanter.

 
6 - Uddeling

Årets overskud, med tillæg af evt. overførsel fra tidligere regnskabsår og efter fradrag af administrationsomkostninger og eventuelt konsoliderings beløb til den bundne kapital, anvendes i overensstemmelse med fondens formål.

 

7 - Særlige rettigheder eller fordele

Der er ikke tillagt stifter eller andre særlige rettigheder.


8 - Bestyrelsen

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 3 medlemmer.

Foreningen Business Kolding (tidligere Kolding Erhvervsråd) udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene er foreningens formand. Det andet udpegede medlem skal være ekstern, og må ikke være medlem af bestyrelsen for nogle af fondens stiftere. I.f.t. det 3. medlem, er fondens bestyrelse selvsupplerende, og det 3. medlem må ikke være medlem af bestyrelsen for nogle af fondens stiftere.

Udpegningen sker årligt i umiddelbart forlængelse af foreningernes respektive generalforsamlinger.

De tre bestyrelsesmedlemmer beslutter indbyrdes, hvem af de tre, der konstitueres som formand og næstformand for fonden.


9 – Advisory board

Bestyrelsen kan rådføre sig med et advisory board, bestående af 7 medlemmer.

Kolding Byråd udpeger 3 medlemmer til advisory boardet fra Kolding Byråd, hvoraf det ene er den til enhver tid siddende borgmester.

Foreningen Business Kolding udpeger 3 medlemmer til advisory boardet blandt foreningens bestyrelses-medlemmer.

Den til enhver tid siddende kommunaldirektør i Kolding Kommune er medlem af advisory boardet.

Udpegningen sker årligt i umiddelbart forlængelse af foreningernes respektive generalforsamlinger, henholdsvis i forbindelse med Kolding Byråds konstituering gældende for den pågældende valgperiode.


10 - Konstituering

De tre bestyrelsesmedlemmer beslutter indbyrdes, hvem af de tre, der konstitueres som formand og næstformand for fonden.


11 - Forretningsorden

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen afholder møder, når det er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

Et medlem af bestyrelsen, direktionen eller fondens revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes, når det samtidig oplyses, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.

I dette tilfælde skal mødet finde sted senest 7 dage efter begæringens fremsættelse.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med 8 dages varsel under angivelse af dagsorden med mindre en sags karakter nødvendiggør et kortere varsel.
På bestyrelsesmøder kan kun stemmes om emner optaget på dagsordenen eller ændringsforslag hertil.

 

12 – Inhabilitet

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.


13 - Afstemning

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans fravær næstformandens stemme afgørende.


14 – Protokol

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen.


15 – Vederlag

Der kan ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer.


16 – Tegningsregler

Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


17 - Direktion

Bestyrelsen ansætter en adm. direktør til at forestå den daglige drift. Den adm. direktør ansætter og afskediger inden for de af bestyrelsen godkendte budgetrammer samt eventuelt andre af bestyrelsen fastsatte retningslinjer det for driften nødvendige personale.


18 – Regnskab og revision

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser med de fravigelser, der måtte følge af fondes særlige forhold.

Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor eller Kommunernes Revisionsafdeling i overensstemmelse med reglerne i loven om erhvervsdrivende fonde.


19 – Vedtægtsændringer

Ændring af nærværende vedtægt og herunder ændring af fondens formål kan kun foretages, såfremt et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor og i øvrigt under overholdelse af lovgivningens regler om vedtægtsændringer.


20 – Opløsning og sammenlægning

I tilfælde af fondens opløsning anvendes dens formue, efter at fondens gæld er betalt, efter bestyrelsens skøn til støtte for formål, der er beslægtet med fondens formål inden for et geografisk område, der før kommunesammenlægningen i 2007 svarer til Kolding, Vamdrup og Lunderskov Kommune.