Kolding Handelsråd indkalder til ekstraordinær generalforsamling

 

Torsdag den 12. september 2019 kl. 8.15 – 9.15

Bornholm, Sdr. Havnegade 7, Kolding 

 

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Behandling af forslag til fusion af Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding pr. 31.12.2019.
  3. Godkendelse af nye fælles vedtægter og kontingentsatser
  4. Eventuelt

Bestyrelserne i henholdsvis Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding har igangsat arbejdet for at undersøge mulighederne for en fusion mellem de 3 erhvervsforeninger.

 

Arbejdet er igangsat på baggrund af den nye erhvervsfremmelov, lov om turisme, brancheglidninger m.m., og ønsket om, at erhvervslivet i Kolding Kommune, uanset branche står stærkt – også fremadrettet.

 

Ifølge Kolding Handelsråds vedtægter § 7 fremgår det, at

”Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov og skal indkalde hertil, når minimum 30% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I så fald skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom. På den ekstraordinære generalforsamling kan alene træffes beslutninger om forslag, der har foranlediget dens indkaldelse eller forslag fra bestyrelsen. Forslag til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres sammen med indkaldelsen. ”

 

Ifølge vedtægternes § 8 træffes beslutninger ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.

 

Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om en fusion af Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding.

 

Tilmeld dig her

 

Med venlig hilsen

Gitte Lindbo

 

Formand for Kolding Handelsråd

 

Bilag 1: Forslag til fælles vedtægter

Bilag 2: Forslag til ny kontingentstruktur