Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om en fusion af Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding.

Kolding Handelsråd indkalder til ekstraordinær generalforsamling  


Torsdag den 12. september 2019 kl. 8.15 – 9.15
Bornholm, Sdr. Havnegade 7, Kolding


med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Behandling af forslag til fusion af Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding pr. 31.12.2019.
3. Godkendelse af nye fælles vedtægter og kontingentsatser
4. Eventuelt


Bestyrelserne i henholdsvis Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding har igangsat arbejdet for at undersøge mulighederne for en fusion mellem de 3 erhvervsforeninger.

Arbejdet er igangsat på baggrund af den nye erhvervsfremmelov, lov om turisme, brancheglidninger m.m., og ønsket om, at erhvervslivet i Kolding Kommune, uanset branche står stærkt – også fremadrettet.

Ifølge Kolding Handelsråds vedtægter § 7 fremgår det, at ”Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov og skal indkalde hertil, når minimum 30% af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I så fald skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

På den ekstraordinære generalforsamling kan alene træffes beslutninger om forslag, der har foranlediget dens indkaldelse eller forslag fra bestyrelsen.

Forslag til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.”

Ifølge vedtægternes § 8 træffes beslutninger ved simpelt flertal.
Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.

Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at træffe beslutning om en fusion af Kolding Handelsråd, Kolding Turistforening og Foreningen Business Kolding.

12. september 2019
kl. 08:15 - 09:15
Pakhuset
Bornholm
Sdr. Havnegade 7,
6000 Kolding
Gratis

Arrangementet er afholdt.

Naja Bergholt
najbe@businesskolding.dk
79 79 29 08