Skema og opsumeringer af hovedpunkterne i de syv fokusområder og de forskellige indsatser.

 
Erhvervsstrategi2022 oversigten herover kan downloades og herunder kan du læse mere om de enkelte fokusområder og indsatser. 

Iværksætteri og entreprenørskab

En effektiv iværksætterindsats er en væsentlig kilde til vækst og nye arbejdspladser. Vi skal placere os blandt top 5 i Danmark, og indsatserne skal bidrage markant til det strategiske mål om 3.000 nye arbejdspladser netto frem mod 2022.

Effekten af indsatsen på iværksætteri måles på etableringsrate, overlevelsesrate og jobskabelse. Kolding Kommune er i dag på eller lige over landsgennemsnittet for disse tre mål, hvorved der årligt skabes 400-500 nye jobs.

Vi ser et stort uudnyttet potentiale, og ved realisering af målet om top 5 vil der kunne skabes 900-1000 nye arbejdspladser årligt.

Vi ser effektivt iværksætteri som en fødekæde, hvor der skal arbejdes med iværksætterkultur og holdingen til at skabe egen virksomhed hele vejen fra børnehave til etablering af egen virksomhed. Vi vil også arbejde med kompetencer, udviklingsmiljøer, vejledning og kapitalfremskaffelse.

Det er afgørende for vores succes, at der er høj kvalitet i indsatsen og et godt samarbejdmiljø om initiativer.

Innovation og designtænkning

”Vi Designer Livet” er Kolding Kommunes vision og er yderst relevant for alle virksomheder uanset branche og størrelse.

Trekantområdet og resten af Danmark er udfordret på produktivitet og konkurrenceevne. Tidligere har vores mange underleverandørvirksomheder kunnet leve godt af at være små, hurtige og fleksible. Deres store kunder efterspørger nu i højere grad også et proaktivt bidrag til innovative nye løsninger. Globalisering, IT-udvikling og e-handel er faktorer, som stiller krav til nytænkning af forretningsmodeller i stort set alle brancher.

Design er nytænkning af produkter og services, men design er også metoder, som med udgangspunkt i kreativitet og involvering af kunder og brugere nytænker forretningsmodellerne.

Med stærke vidensmiljøer inden for design og innovation på IBA, UCSYD, Designskolen og SDU, klyngeorganisationen Design2Innovate samt over 2.000 arbejdspladser i Kolding Kommune inden for de kreative erhverv er der viden og kompetencer til rådighed, som kan bringes i spil i alle typer brancher uanset virksomhedernes størrelse.

Indsatserne i fokusområdet Innovation og Designtænkning skal øge innovationsevnen i vores virksomheder og dermed konkurrenceevnen.

Eksport og internationalisering

Eksport er en af de primære vækstdrivere for små og mellemstore virksomheder.

Vi vil arbejde med internationalisering af vores virksomheder, hvilket bl.a. betyder, at processer og arbejdsgange i virksomhederne i langt højere grad skal internationaliseres. Vi skal styrke arbejdet med at tiltrække og modtage international arbejdskraft.

Øget eksport og internationalisering er afgørende for vækst og vigtige kilder til realisering af det strategiske mål om netto 3.000 flere arbejdspladser frem mod 2022.

Viden, kompetencer og arbejdskraft

Udbuddet af viden, kompetencer og kvalificeret arbejdskraft er en afgørende forudsætning for vækst og udvikling i vores virksomheder. Der er mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for f.eks. maskin- og IT-branchen. Der er behov for et tæt samspil mellem erhvervsliv, jobcentre og uddannelsesmiljø for at sikre adgang til de rette kompetencer i rette mængder.

Kolding er et uddannelses- og forskningsmæssigt kraftcenter, og uddannelsesinstitutionerne udgør et stort potentiale ift. adgang til viden og talenter. Det skal vi udnytte bedst muligt.

Samspillet og interaktionen mellem de ca. 8.000 aktive virksomheder i Kolding Kommune og de mange flere i Trekantområdet er en unik kilde til viden, kompetencer og inspiration.

Tiltrækning og service

Tiltrækning af nye borgere og virksomheder er i fokus. Fastholdelsen af eksisterende er enormt vigtigt. I begge tilfælde er en effektiv, professionel, imødekommende og løsningsorienteret service af afgørende betydning.

Kolding Kommune vil fortsætte udviklingen af den kommunale service med udgangspunkt i borgere og virksomheder. Business Kolding vil videreudvikle sin erhvervsservice og attraktive medlemstilbud. Kolding skal skal være et af Danmarks bedste miljøer for etablering og udvikling af erhvervsvirksomhed.

Øget bosætning og flere arbejdspladser forudsætter investering i attraktive boliger i samarbejde med private investorer.

Der er behov for en stærk branding- og salgsindsats i samarbejde med Trekantområdet og nationale partnere for at tiltrække investeringer og
virksomheder.

Turisme og handel

Turist- og handelserhvervene bidrager med en væsentlig beskæftigelse i Kolding Kommune.

Kolding, Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskov er i dag stærke handels- og bycentre med et fortsat potentiale for udvikling.

Unik kulturhistorie, anerkendte attraktioner, fantastisk natur og den geografiske beliggenhed rummer store muligheder for udvikling af såvel
privat- og erhvervsturismen.

Vore gæsters krav og forventninger til god service er under kraftig forandring, og vi skal tilpasse os med et fremadskuende servicekoncept, der tilgodeser vores gæsters forventninger på de mange platforme og ift. vores mange samarbejdspartnere.

Vores mål for turismeerhvervet er 20% øget beskæftigelse frem mod 2022.

Vores mål for handelserhvervene er 15% øget beskæftigelse frem mod 2022 og bibeholdelse af Danmarks næstbedste handelsbalance.

Fysiske rammer

De vigtigste forudsætninger for en positiv erhvervsudvikling er en veludbygget infrastruktur lokalt og regionalt samt et bredt udbud af attraktiv erhvervsjord og bygninger.

Kolding er begunstiget af en attraktiv geografisk placering i Trekantområdet, hvilket er fundamentalt i forhold til handel, logistik, bosætning og virksomhedsetablering.

Øget internethandel, IT-udvikling, pres på produktionserhverv og en kommende Femern-forbindelse er med til at rykke balancen og reducere fordelene ved vores geografiske placering.

I fremtiden skal vi fortsat kunne tilbyde konkurrencedygtig infrastruktur og plads til de virksomheder, for hvem geografisk placering er vigtig. Vi skal også satse på de virksomheder, for hvem den geografiske placering reelt er underordnet, og hvor faktorer som adgang til veluddannet arbejdskraft, attraktive bosætningsmuligheder eller spændende innovationsmiljøer er afgørende.

Kontakt for mere info

Tel +45 4096 5505
tg@businesskolding.dk
Direktør, Erhvervsudvikling

Tove Gæmelke

Navigation

  1. Om Business Kolding
  2. Erhvervsstrategi 2022
  3. Presserum