§ 1 NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er Kolding Turistforening.

Foreningen er dannet ved en fusion mellem Turistforeningen for Christiansfeld og Omegn og Kolding Turistforening.

Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.


§ 2 FORMÅL:

Foreningen har til formål at fremme turistlivet i Kolding Kommune til gavn og glæde for såvel gæster, borgere samt erhvervsliv i kommunen.


§ 3 MEDLEMMER:

Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, erhvervsvirksomheder, institutioner, organisationer og foreninger.

Anmodning om optagelse som medlem rettes til foreningens sekretariat.

Beslutning om optagelse træffes af bestyrelsen. Afvisning af en anmodning om optagelse kan dog, såfremt den, der søger optagelse ønsker det, afprøves af den førstkommende ordinære generalforsamling.


§ 4 GENERALFORSAMLINGEN:

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse i lokalområdets aviser eller ved mail/brev til de enkelte medlemmer.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om forenings virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fastlæggelse af næste års kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – 2 i ulige år, 3 i lige år
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Valg af 1 revisor suppleant
  10. Eventuelt

Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet og bragt til afstemning på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt og fremsendt til foreningens sekretariat senest 14 dage før geneforsamlingens afholdelse.

Senest 7 dage før generalforsamlingen skal indkomne forslag samt regnskab fremlægges af foreningens sekretariat til medlemmernes gennemgang/udlevering til medlemmerne.

Hvert medlem med gyldigt medlemsbevis har adgang til generalforsamlingen. For at opnå stemmeret kræves mindst 2 måneders medlemskab, idet hvert medlem på generalforsamlingen har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt til et andet medlem, dog således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe 2 fuldmagter.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre andet følger af nærværende vedtægter.

Gæster indbudt af bestyrelsen har ret til at overvære generalforsamlingen.


§ 5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen forlanger det, eller mindst 10 medlemmer til bestyrelsen fremsætter skriftlig anmodning herom med angivelse af dagsorden og beslutningsforslag.

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 30 dage efter kravets fremsættelse og bekendtgøres med 14 dages varsel i områdets aviser eller ved brev/mail til medlemmerne.


§ 6 BESTYRELSEN:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 11 personer.

5 personer vælges af og blandt foreningens medlemmer. I lige år vælges 3 personer, i ulige vælges 2 personer.

1 person udpeges af og blandt Byrådets medlemmer.

1 person udpeges af Kolding Hotelvært & Restauratørforeningen.

1 person udpeges af Kolding Handelsråd.

1 person udpeges af campingpladserne i Kolding Kommune.

1 person udpeges af Forum Christiansfeld.

Funktionstiden for de af foreningen valgte medlemmer er 2 år.

For de af generalforsamlingen valgte medlemmer vælges 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

Det af Byrådet udpegede medlems funktionstid gælder for byrådsperioden.

De af Kolding Hotelvært & Restauratørforeningen og Kolding Handelsråd udpegede medlemmer udpeges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Formanden vælges så vidt muligt blandt de på generalforsamlingen valgte medlemmer.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller 5 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Indkaldelsen finder sted med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, idet udvalgsformanden altid skal være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.


§ 7 FORENINGENS SEKRETARIAT:

Fonden Business Kolding ansætter og afskediger turistchefen i enighed med bestyrelsen.

Turistchefen foretager i samarbejde med Fonden Business Kolding de nødvendige ansættelser og afskedigelser af personale efter samråd med bestyrelsen.

Foreningen har med Fonden Business Kolding indgået kontrakt om køb af management og serviceydelser.


§ 8 ØKONOMI OG ÅRSRAPPORT:

Foreningens aktiviteter og drift finansieres af kontingent fra medlemmerne, et årligt tilskud fra Kolding Kommune i henhold til kontrakt samt andre indtægter.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens årsrapport revideres af de generalforsamlingsvalgte revisorer samt en af bestyrelsen evt. antaget statsautoriseret eller registreret revisor.


§ 9 TEGNINGE OG HÆFTELSE:

Foreningen tegnes af formanden og et yderligere bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Hverken foreningens bestyrelse eller foreningens medlemmer hæfter for foreningens forpligtigelser.


§ 10 UDMELDELSE:

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.


§ 11 EKSKLUSION:

Såfremt et medlem handler til skade for foreningen eller på grov eller gentagen vis modarbejder foreningens formål og idegrundlag, kan eksklusion finde sted, når bestyrelsen foreslår det på en generalforsamling, og forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.


§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER:

Til ændring af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer.


§ 13 FORENINGENS OPLØSNING:

Til vedtagelsen af forslaget om foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

På den opløsende generalforsamling skal der træffes beslutning om anvendelse af foreningens midler, idet formuen dog kun kan anvendes til aktiviteter i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Kolding Turistforening den 27. marts 2015.

Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening fusionerer fra årsskiftet med Foreningen Business Kolding.

×
De tre foreninger har længe haft et tæt samarbejde, og vil forenet stå endnu stærkere. I den fusionerede foreningen dannes et fast udvalg, der arbejder med turisterhvervets og detailhandlens udvikling.

I forbindelse med fusionen indføres en ny kontingentstruktur for 2020 - bliv medlem i Foreningen Business Kolding.