§ 1.

Foreningens navn er Kolding Handelsråd.

Foreningens hjemsted er Kolding kommune.


§ 2.

Kolding Handelsråd er en samlende forening, der uden politisk tilknytning og uafhængig af  særinteresser har til formål at forestå et aktivt samarbejde mellem markedsførende foreninger i Kolding kommune. 

For at opfylde dette formål påhviler det foreningen, 

at markedsføre Kolding som et attraktivt handelsområde,

at fremme og øge afsætningsmulighederne mellem Handel og Service Erhverv m.v., 

at formidle et samarbejde mellem Handel og Service Erhverv m.v., 

at fremme offentlighedens forståelse for vilkår og vækstbetingelser for Handel og  Service Erhverv m.v., 

at indgå i samarbejde med KEU i henhold til kontrakt og vedtagne strategi- og  handlingsplaner. 

Foreningens daglige ledelse forestås af en af KEU ansat handelschef. 


§ 3.

Som medlem kan optages:

 1. Enkeltvirksomheder inden for Handel og Service Erhverv m.v. med hjemsted i Kolding kommune.
 2. Foreninger, organisationer og enkeltvirksomheder, der har et væsentligt interessefællesskab med Handel og Service Erhverv m.v. med hjemsted i Kolding kommune. Bestyrelsen kan dispensere fra de under A og B nævnte krav.
  Medlemskab opnås efter bestyrelsens beslutning på grundlag af skriftlig ansøgning, der skal indeholde relevante oplysninger om ansøger. For så vidt angår foreninger og organisationer skal vedlægges vedtægter og medlemsfortegnelse.


§ 4.


Medlemmerne betaler et på den årlige generalforsamling fastsat kontingent. Dog kan
bestyrelsen indgå særlige kontingentaftaler inden for de af generalforsamlingen fastsatte rammer herunder i forbindelse med kollektive indmeldelser fra detailhandler- foreninger og andre større sammenslutninger. Særaftaler kan kun indgås af en enig bestyrelse.

Centerforeningen og City Kolding oplyser deres medlemstal pr. 1. januar. Kontingentopkrævning til henholdsvis City Kolding og Centerforeningen sker kvartalsvis på basis af medlemstal opgivet pr. 1. januar. De som ikke er medlem af City Kolding eller Centerforeningen opkræves kontingent een gang årligt. For denne gruppe, som ikke er medlem af City Kolding eller Centerforeningen gælder, at sker indmeldelse efter 30. juni, betales ½ kontingent i det halvår, hvor indmeldelsen sker


§ 5.

Medlemskabet kan opsiges med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 31. december.

Ved kontingentrestance udover 31. marts er bestyrelsen berettiget til at slette vedkommende som medlem og indlede inkasso af fordringen.

Genindmeldelse i foreningen kan kun ske når restancer er betalt.


§ 6.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningen eller på anden måde skønnes uegnet til at være medlem.

Afgørelsen kan af det ekskluderede medlem indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.


§ 7.

Generalforsamlingen er Kolding Handelsråds øverste myndighed. 

 1. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til afholdelse hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden, sker ved annonce i en eller flere lokale aviser eller ved brev/e-mail til medlemmerne.

  Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal være Kolding Handelsråd i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

  Dagsordenen omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigentBestyrelsens.
  2. Bestyrelsens årsberetning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne
   regnskabsår, forelæggelse af budget til orientering samt fastsættelse af kontingent.
  4. Præsentation af bestyrelse.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

 2. Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling, afholdes senest 4 uger efter, at mindst 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 25 medlemmer skriftligt har fremsendt krav herom over for formanden.

  På den ekstraordinære generalforsamling kan alene træffes beslutninger om forslag, der har foranlediget dens indkaldelse eller forslag fra bestyrelsen.

  Forslag til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.


§ 8.

På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen kræver dog, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt dette ikke opnås, kan vedtægtsændringer vedtages på en mindst 14 dage senere afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne vedtages med simpelt flertal af de fremmødte.

Opløsning kræver yderligere, at bestyrelsen senest 1 måned efter vedtagelsen udsender forslaget til samtlige foreningens medlemmer til urafstemning.

Ved urafstemning sker stemmeafgivning skriftligt, der skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger efter den vedtagende generalforsamling.

Vedtages forslaget på ny med simpel majoritet i forhold til samtlige mulige stemmer, er foreningen opløst. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og rettigheder Kolding Kommune.

Der kan på generalforsamlinger kun stemmes ved fuldmagt fra et andet medlem.


§ 9.

Kolding Handelsråd ledes af bestyrelsen og indgår i KEU.

Bestyrelsen fastlægger strategien for markedsføringen af Kolding som markedsområde. 

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. 

Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, idet dog enten formand eller næstformand skal deltage i møderne. 

Bestyrelsen træffer beslutning om alle overordnede dispositioner, herunder optagelse af lån, køb og salg af fast ejendom, indgåelse af lejekontrakter m.v. 

Bestyrelsen ansætter og afskediger handelschefen i enighed med KEU.


§ 10.

Bestyrelsen består af min. 8 medlemmer og sammensættes således:

Kolding Storcenter’ bestyrelse 2 medlemmer. hvoraf den ene er Centerchefen

City Kolding’s bestyrelse 2 medlemmer, hvoraf den ene er Citychefen

Kolding Handel og Håndværk’s bestyrelse 1 medlem 

Kolding Kommune 1 medlem 

Udpeget af Kolding Turistforeningens bestyrelse 1 medlem 

Udpeget af Kolding Handelsråds bestyrelse 1 medlem 

Kolding Handelsråd beslutter senest 8 dage før kommende generalforsamling hvem der udpeges, som Kolding Handelsråds repræsentant i det kommende års bestyrelsesarbejde. 

Såfremt der ønskes optagelse af andre/nye sammenslutninger inden for handel og service, kan bestyrelsesmedlem(mer)/leder fra disse optages, hvis bestyrelsen i enighed stemmer herfor. 

Ingen forening/organisation kan beklæde mere end 3 pladser i bestyrelsen. 

Ved et bestyrelsesmedlems forfald er bestyrelsen selvsupplerende, dog således, at det afgående medlem skal erstattes af et andet bestyrelsesmedlem/leder fra den forening medlemmet repræsenterer. 


§ 11.

Til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sammentræder bestyrelsen og konstituerer sig med formand og næstformand. Genudpegning kan ske på alle poster.

Handelschefen er sekretær for bestyrelsen i henhold til kontrakt med KEU.

Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Bestyrelsesmøder afholdes på formandens/næstformandens bestemmelse, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Kolding Handelsråd tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


§12.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Bestyrelsen og handelschefen udarbejder budget, der forelægges generalforsamlingen til orientering.

Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsaut. revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

Foreningens vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 26. januar 1988 med senere ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. april 1996, på ekstraordinær generalforsamling den 20. maj 2003 og på ordinære generalforsamlinger den 31.marts 2005 og den 23. marts 2006.


Som dirigent

Niels Bo Andersen
Lett Advokatfirma