§ 1.

Foreningens navn er Kolding Handelsråd.

Foreningens hjemsted er Kolding kommune.


§ 2.

Foreningens formål er at styrke handels- og serviceerhvervet i Kolding Kommune generelt, ved:

  • at være det samlede handels- og serviceerhvervs repræsentant og talerør udadtil
  • at sikre vidensdeling mellem handelscentrene
  • at samle aktører omkring fælles markedsføring af Kolding Kommune og kommunens handels- og servicemuligheder
  • at undersøge og videreformidle tendenser omkring den fremtidige udvikling for detailhandlen samt for handel og service i øvrigt
  • at fremme rammevilkårerne for at drive handels- og servicevirksomhed i Kolding Kommune


§ 3.

Som medlem kan optages:
Foreninger eller lignende sammenslutning af handels- eller handelsrelaterede virksomheder, som repræsenterer specifikke handelsområder/-centre i Kolding kommune.
Enkeltvirksomheder indenfor handel- og serviceerhvervet m.v. med hjemsted i Kolding Kommune.

Medlemskab opnås efter bestyrelsens beslutning på grundlag af skriftlig indmeldelse, der skal indeholde relevante oplysninger om ansøger. For så vidt angår foreninger og organisationer skal vedlægges vedtægter og medlemsfortegnelse.

Bestyrelsen kan dispensere fra de nævnte krav, såfremt de finder det hensigtsmæssigt i forhold til at imødekomme foreningens formål


§ 4.

Medlemmerne betaler et på det forrige års generalforsamling fastsat kontingent, som indbetales til foreningen senest d. 31. januar i et år.

Kontingent betales for et kalenderår ad gangen. Ved indmeldelse efter den 30. juni i et år betales dog alene kontingent for 6 måneder i det pågældende år.


§ 5.

Medlemskabet kan opsiges med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 31. december.

Ved kontingentrestance udover 31. marts er bestyrelsen berettiget til at slette vedkommende som medlem og indlede inkasso af fordringen.

Genindmeldelse i foreningen kan kun ske når restancer er betalt.


§ 6.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningen eller på anden måde skønnes uegnet til at være medlem.

Afgørelsen kan af det ekskluderede medlem indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse


§ 7.

Generalforsamlingen er Kolding Handelsråds øverste myndighed.

A. Ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til afholdelse hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelsen, der skal indeholde dagsorden, sker ved skriftlig meddelelse (f.eks. via e-mail eller tilsvarende digitalt medie). Er skriftlig meddelelse sendt til de af medlemmet angivne kontaktoplysninger (f.eks. angivet mailadresse) skal indkaldelse anses for at være sket korrekt.

Forslag fra medlemmer til generalforsamlingen skal være Kolding Handelsråd i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Dagsordenen omfatter følgende punkter:

I.   Valg af dirigent
II.  Bestyrelsens årsberetning
III. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår, forelæggelse af budget til orientering samt fastsættelse af kontingent for efterfølgende regnskabsår.
IV.  Præsentation af bestyrelse.
V.   Valg af revisor.
VI.  Indkomne forslag
VII. Eventuelt

B. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter behov og skal indkalde hertil, når minimum 30 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I så fald skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

På den ekstraordinære generalforsamling kan alene træffes beslutninger om forslag, der har foranlediget dens indkaldelse eller forslag fra bestyrelsen.

Forslag til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres sammen med indkaldelsen.


§ 8.

På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Vedtægtsændringer samt opløsning af foreningen kræver dog, at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt dette ikke opnås, kan vedtægtsændringer vedtages på en mindst 14 dage senere afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringerne vedtages med simpelt flertal af de fremmødte.

Opløsning kræver yderligere, at bestyrelsen senest 1 måned efter vedtagelsen udsender forslaget til samtlige foreningens medlemmer til urafstemning.

Ved urafstemning sker stemmeafgivning skriftligt, der skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger efter den vedtagende generalforsamling.

Vedtages forslaget på ny med simpel majoritet i forhold til samtlige mulige stemmer, er foreningen opløst.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler og rettigheder Kolding Kommune.

Der kan på generalforsamlinger kun stemmes ved fuldmagt fra et andet medlem.


§ 9.

Kolding Handelsråd ledes af bestyrelsen.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal.

Ved stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, idet dog enten formand eller næstformand skal deltage i møderne.

Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler.

Bestyrelsen kan meddele formanden for bestyrelsen eller andre prokura til varetagelse af bestemte forretninger, enkelt eller kollektivt.

Bestyrelsen indgår aftale med Fonden Business Kolding om at være den udførende part i forhold til at udføre de af bestyrelsen trufne beslutningerne samt at varetage sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager en aktiv rolle for foreningens tarv udadtil og indadtil.


§ 10.

Bestyrelsen sammensættes således:

Bestyrelserne hos medlemsforeningerne/sammenslutningerne udpeger jf. nedenstående:
Kolding Storcenter: 2 medlemmer, hvoraf den ene er Storcenterchefen
City Kolding: 2 medlemmer, hvoraf den ene er Citychefen
Christiansfeld Handelsstandsforening: 1 medlem
Lunderskov Handelsforening: 1 medlem
Vamdrup Handelsforening: 1 medlem

Herudover udpege nedenstående aktører:
Kolding Kommune: 1 medlem
Kolding Turistforening: 1 medlem
Erhvervsklubben Kolding Handel og Håndværk: 1 medlem

De udpegede bestyrelsesmedlemmer kan enten beslutte i fællesskab at vælge en ekstern aktør, som skal indgå i bestyrelsen, og som udpeges til formand eller at vælge en formand ud af bestyrelsens midte.

Ved forfald til bestyrelsesmøderne kan det enkelte medlem vælge at sende en af medlemmet til lejligheden udpeget suppleant, som dog skal være tilknyttet samme forening/sammenslutning.

Såfremt der ønskes optagelse af andre/nye foreninger/sammenslutninger inden for handel, kan bestyrelsesmedlem/leder fra disse optages i bestyrelsen, hvis bestyrelsen i enighed stemmer herfor, og hvis
foreningen/sammenslutningen er medlem.

Ved et bestyrelsesmedlems forfald er bestyrelsen selvsupplerende, dog således, at det afgående medlem skal erstattes af et andet bestyrelsesmedlem/leder fra den forening/sammenslutning medlemmet repræsenterer.


§ 11.

Til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen sammentræder bestyrelsen og konstituerer sig med den udpegede formand samt næstformand. Genudpegning kan ske på alle poster.

Bestyrelsesmøder indkaldes og ledes af formanden eller i dennes fravær næstformanden.

Bestyrelsesmøder afholdes på formandens/næstformandens bestemmelse, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Kolding Handelsråd tegnes af formanden og i dennes fravær næstformanden i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


§12.

Der påhviler ikke bestyrelsen, foreningens medlemmer eller Business Kolding nogen personlig eller anden hæftelse for foreningens påhvilende eller pådragne forpligtelser.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtigelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue.


§13.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder budget, der forelægges generalforsamlingen til orientering.

Årsregnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsaut. revisor, der vælges for 1 år ad gangen.

 

Foreningens vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 26. januar 1988 med senere ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. april 1996, på ekstraordinær generalforsamling den 20. maj 2003, på ordinære generalforsamlinger den 31.marts 2005 og den 23. marts 2006, på ekstraordinær generalforsamling den 15. august 2006 og på den ordinære generalforsamling den 22. marts 2017.

 

Kolding Handelsråd og Kolding Turistforening fusionerer fra årsskiftet med Foreningen Business Kolding.

×
De tre foreninger har længe haft et tæt samarbejde, og vil forenet stå endnu stærkere. I den fusionerede foreningen dannes et fast udvalg, der arbejder med turisterhvervets og detailhandlens udvikling.

I forbindelse med fusionen indføres en ny kontingentstruktur for 2020 - bliv medlem i Foreningen Business Kolding.